فصل پنجم

مدت آموزش : ۲۵۰ دقیقه
حجم آموزش : ۲۲۰۰ مگابایت
مدرس :محمد یزدی

جهت گیری


در این بخش منطق ایجاد جهت گیری بر اساس عامل جذب تشریح شده است.

در این بخش منطق ایجاد جهت گیری بر اساس عامل جذب تشریح شده است.

قطعه سازی


در این بخش روند استفاده از عامل جذب برای تولید قطعات حجمی یک سقف یا دیوار تشریح می شود.

در این بخش روند استفاده از عامل جذب برای تولید قطعات حجمی یک سقف یا دیوار تشریح می شود.

ایجاد گپ آجر


در این بخش استفاده از عامل جذب و کنترل گپ و چرخش آجر ها تشریح می گردد.

در این بخش استفاده از عامل جذب و کنترل گپ و چرخش آجر ها تشریح می گردد.

کار با گوشه ها


در این بخش استفاده از عامل جذب و کار بر روی گوشه ها با یک مثال مدلسازی تشریح می گردد.

در این بخش استفاده از عامل جذب و کار بر روی گوشه ها با یک مثال مدلسازی تشریح می گردد.

مقیاس یک طرفه


در این بخش چگونگی استفاده از عامل جذب برای ایجاد مقیاس یک طرفه تشریح شده.

در این بخش چگونگی استفاده از عامل جذب برای ایجاد مقیاس یک طرفه تشریح شده.

استفاده از لبه ها


در این بخشبه کمک عامل جذب چرخش ها و کار روی خطوط لبه تشریح می گردد.

در این بخشبه کمک عامل جذب چرخش ها و کار روی خطوط لبه تشریح می گردد.

داده های درون سطحی


در این بخش با استفاده از عامل جذب و استخراج داده هایی هندسی داخل سطوح هندسه های جدید تولید می شوند.

در این بخش با استفاده از عامل جذب و استخراج داده هایی هندسی داخل سطوح هندسه های جدید تولید می شوند.

لوور چرخشی


شما در این بخش می آموزید چگونه با استفاده از بازسازی داده ها و عامل جذب هندسی لوور مانند مدلسازی کنید.

شما در این بخش می آموزید چگونه با استفاده از بازسازی داده ها و عامل جذب هندسی لوور مانند مدلسازی کنید.

ایجاد موج


در این بخش مبحث لوور با تغییر از حالت چرخش به جابجایی به مفهوم ایجاد موج منتهی می شود.

در این بخش مبحث لوور با تغییر از حالت چرخش به جابجایی به مفهوم ایجاد موج منتهی می شود.

ایجاد رنگ


در این بخش استفاده از عامل جذب برای تولید رنگ و همچنین امکان رندر گیری از آن تشریح می شود.

در این بخش استفاده از عامل جذب برای تولید رنگ و همچنین امکان رندر گیری از آن تشریح می شود.

بازشوهای نواری


یکی از عوامل دیگری که می توان از آن به عنوان عامل جذب استفاده کرد ارتفاع است. در این مثال ارتفاع نقش باز و بسته شدن پوسته های نواری را ایفا می کند.

یکی از عوامل دیگری که می توان از آن به عنوان عامل جذب استفاده کرد ارتفاع است. در این مثال ارتفاع نقش باز و بسته شدن پوسته های نواری را ایفا می کند.

تصویر و لوور


در این بخش مکمل موضوع ایجاد بازشوهای نواری تمرینی بر ایجاد بازشو با کمک تصویر آموزش داده شده است. با کمک این الگوریتم می توانید تصویر را به بازشو تبدیل کنید.

در این بخش مکمل موضوع ایجاد بازشوهای نواری تمرینی بر ایجاد بازشو با کمک تصویر آموزش داده شده است. با کمک این الگوریتم می توانید تصویر را به بازشو تبدیل کنید.

تیپ بندی داده


در این آموزش نحوه تیپ بندی داده به کمک ابزارهای گرس هاپر آموزش داده می شود. تیپ بندی داده به منظور منطقی سازی ساخت نیز به کار می رود. دانلود آموزش

در این آموزش نحوه تیپ بندی داده به کمک ابزارهای گرس هاپر آموزش داده می شود. تیپ بندی داده به منظور منطقی سازی ساخت نیز به کار می رود.
دانلود آموزش

گفت و گو ها