یکی از منابع مناسب بررسی و پژوهش در زمینه طراحی پارامتریک پایان نامه های مرتبط است. در این بخش پایان نامه های فارسی و انگلیسی معماری پارامتریک گردآوری شده اند

Embodied Computation

آنچیزی که در این پایان نامه به آن پرداخته شده استنیاز رو به افزون روش های ساخت سریع المان های معماری است. فرم دهی توسط ربات ها یا Roboforming یک روش مناسب

طراحی و ساخت تعامل گرا

طراحی عملی است که به عنوان موجودی خلاق انجام می دهیم و ساخت مربوط به روشی است که آن را به عرصه ظهور می رسانیم. با توجه به این مسئله استفاده از تکنولوژی در طراحی معماری و در زمینه ارائه ایده نتوانسته است …