در این بخش دانشگاه هایی که در زمینه طراحی پارامتریک و معماری پارامتریک فعال هستند معرفی می شوند

Carnegie Mellon University

Carnegie Mellon University

رشته کارشناسی ارشد طراحی محاسباتی(MSCD) یک دوره فوق تخصصی پژوهش محور بر مبنای علوم، تکنولوژی، مهندسی و ریاضیات است که …

انستیتو طراحی رایانشی اشتوتگارت

انستیتو طراحی رایانشی و ساخت (ICD) یک مرکز تحقیقاتی واقع در دانشگاه اشتوتگارت است که بر آموزش و تحقیق در زمینه طراحی رایانشی و پارامتریک و پروسه های ساخت در معماری متمرکز است.

MIT – Design & Computation

گروه Design & Computation در دانشگاه MIT به بررسی تئوری و اجرای مبحث پارامتریک در طراحی معماری می پردازد( کلمه computation به معنی محاسباتی و یا رایانشی می باشد).