انستیتو طراحی رایانشی اشتوتگارت

انستیتو طراحی رایانشی و ساخت (ICD) یک مرکز تحقیقاتی واقع در دانشگاه اشتوتگارت است که بر آموزش و تحقیق در زمینه طراحی رایانشی و پارامتریک و پروسه های ساخت در معماری متمرکز است. هدف این انستیتو  آماده سازی دانشجویان برای توسعه رو به رشد پروسه های رایانشی است و اینکه بتوانند زمینه های مختلف طراحی ، مهندسی ، مدیریت و ساخت را با یکدیگر تلفیق کنند.

 

نظرات