یکی از منابع مناسب بررسی و پژوهش در زمینه طراحی پارامتریک مقاله های مرتبط است سعی بر گردآوری مقاله های فارسی و انگلیسی است که در فهم طراحی پارامتریک راهگشا باشد

Sine

در این اموزش نحوه استفاده از معادلات سینوس برای تولید منحنی آموزش داده می شود. به کمک این دستور می توانید مقدار سینوس هر عدد را محاسبه کنید و با ترکیب آن با نقطه منحنی مورد نظر را تولید کنید.

Brep / Plane

در این آموزش نحوه کار با Brep/Plane که در بخش Intersect و منوی Mathematical قرار دارد توضیح داده می شود. این دستور به شما…

Patch

در این آموزش نحوه کار کردن با دستور Patch در گرس هاپر آموزش داده می شود. با کمک Patch می توانید از مجموعه منحنی و نقطه به صورت ترکیبی یک سطح نربز عبور دهید.

Curve on Surface

در این آموزش نحوه کار با دستور Curve on Surface آموزش داده می شود. این دستور برای ترسیم منحنی بر روی سطوح نربز بر اساس مختصات نسبی UV تعریف می شود

Construct Domain2

در این آموزش نحوه استفاده از Construct Domain2 برای استخراج بخشی از یک سطح نربز آموزش داده می شود.

Metaball(t) costum

با کمک دستور metaball(t) costum می توانید با تعریف کردن نقاط شارژ و شعاع هر یک خطوط برش متابال را در صفحات دلخواه بدست آورید. این ابزار در بخش Mesh و قسمت Triangulation قرار دارد.

Orient Direction

معرفی دستور Orient direction با یک مثال ساده، با کمک این دستور می توانید همزمان سه عمل جابجایی ، مقیاس و یا چرخاندن را بر روی هندسه خود اعمال کنید

Pipe Variable

دستور pipe variable برای تولید لوله با شعاع متغییر استفاده می شود. با مشخص کردن منحنی ، محل شعاع ها و مقادیر آن و نحوه بسته شدن ، لوله مورد نظر را تولید کنید.

Bezier Span

در این بخش دستور bezier span به صورت کامل آموزش داده می شود. منحنی Bezier Span یکی از چهار منحنی پرکاربرد در مدلسازی با راینو و گرس هاپر است.

Cull Pattern

با کمک این دستور می توانید داده ها یا هندسه های خود را با یک الگو حذف کنید. دستور cull pattern الگوهای حذف را بر اساس دستور true -false و یا ۰ و ۱ تحلیل می کند.

دستور Curve Array از منوی Transform و زیر منوی Array امکان تکثیر هندسه حول یک منحنی را می دهد.با کمک این دستور می توانید هندسه و تعداد آن را به راحتی کنترل کنید

Curve Array

دستور Curve Array از منوی Transform و زیر منوی Array امکان تکثیر هندسه حول یک منحنی را می دهد. با کمک این دستور می توانید هندسه تکثیر شونده و تعداد آن را به راحتی کنترل کنید.

Spatial Deform Costum

با کمک این ابزار می توانید روی یک سطح نربز بر اساس موقعیت یک سری نقطه نیرو وارد کنید. توجه کنید که تعداد نقاط و تعداد نیروهای اعمال شده باید مساوی بوده