INTEGRATING STRUCTURAL OPTIMIZATION IN THE ARCHITECTURAL DESIGN

INTEGRATING PARAMETRIC STRUCTURAL OPTIMIZATION IN THE ARCHITECTURAL SCHEMATIC DESIGN PHASE

این رساله روش Grounded Theory (داده بنیاد) را برای جمع آوری اطلاعات و آنالیز مورد استفاده قرار داده است و با بررسی قابلیت های ابزارهای بهینه سازی سازه ای موجود در حوزه معماری و مهندسی و تحقیق در زمینه ابزارهای طراحی معماری پارامتریک و محاسباتی و همچنین با مطالعه تطبیقی نرم افزار های موجود به موضوع ادغام بهینه سازی و روش های آنالیز پارامتریک سازه ای با طراحی معماری می پردازد.

INTEGRATING PARAMETRIC STRUCTURAL OPTIMIZATION IN THE ARCHITECTURAL SCHEMATIC DESIGN PHASEINTEGRATING PARAMETRIC STRUCTURAL OPTIMIZATION IN THE ARCHITECTURAL SCHEMATIC DESIGN PHASEINTEGRATING PARAMETRIC STRUCTURAL OPTIMIZATION IN THE ARCHITECTURAL SCHEMATIC DESIGN PHASEINTEGRATING PARAMETRIC STRUCTURAL OPTIMIZATION IN THE ARCHITECTURAL SCHEMATIC DESIGN PHASEINTEGRATING PARAMETRIC STRUCTURAL OPTIMIZATION IN THE ARCHITECTURAL SCHEMATIC DESIGN PHASEINTEGRATING PARAMETRIC STRUCTURAL OPTIMIZATION IN THE ARCHITECTURAL SCHEMATIC DESIGN PHASEINTEGRATING PARAMETRIC STRUCTURAL OPTIMIZATION IN THE ARCHITECTURAL SCHEMATIC DESIGN PHASEINTEGRATING PARAMETRIC STRUCTURAL OPTIMIZATION IN THE ARCHITECTURAL SCHEMATIC DESIGN PHASEINTEGRATING PARAMETRIC STRUCTURAL OPTIMIZATION IN THE ARCHITECTURAL SCHEMATIC DESIGN PHASEINTEGRATING PARAMETRIC STRUCTURAL OPTIMIZATION IN THE ARCHITECTURAL SCHEMATIC DESIGN PHASE

نظرات

تماس با ما

شما می توانید از طریق موارد زیر با ما در تماس باشید:

  • از طریق آی دی تلگرام پشتیبانی @parametric3d (کلیک کنید)
  • عضو کانال خانه پارامتریک شوید@parametric (کلیک کنید)