فصل دوم

مدت آموزش : ۲۱۰ دقیقه
حجم آموزش : ۳۳۰۰ مگابایت
مدرس :محمد یزدی

در این فصل به مبحث گروه ها به صورت پیشرفته تری پرداخته شده. نحوه استخراج داد ها ، داده های نسبی ، تفکیک گروه ها و ….این مباحث به صورت پیشرفته به تئوری گرس هاپر می پردازند . در صورتی که این آموزش ها برای شما کمی پیچیده به نظر می رسند می توانید بعد از مطالعه فصل های بعدی به این مبحث مراجعه کنید.

معرفی گروه و دسته


در این بخش نحوه دسته بندی داده ها و گروه ها به صورت مقدماتی معرفی می شود.

در این بخش نحوه دسته بندی داده ها و گروه ها به صورت مقدماتی معرفی می شود.

مثال اسپیرال


در این بخش گروه ها و دسته ها در قالب یک مثال تولید فرم اسپیرال توضیح داده شده است.

در این بخش گروه ها و دسته ها در قالب یک مثال تولید فرم اسپیرال توضیح داده شده است.

داده های پیچیده تر


در این بخش روش مدیریت داده های پیچیده تر توضیح داده می شود.

در این بخش روش مدیریت داده های پیچیده تر توضیح داده می شود.

ابزار داده Path Mapper


در این بخش استفاده از path mapper به عنوان یک ابزار کامل مدیریت داده تشریح می گردد.

در این بخش استفاده از path mapper به عنوان یک ابزار کامل مدیریت داده تشریح می گردد.

داده های نسبی


در این بخش داده هایی که نسبت به یکدیگر تعریف می شوند معرفی می شوند.

در این بخش داده هایی که نسبت به یکدیگر تعریف می شوند معرفی می شوند.

داده های نسبی در مثال


در این بخش انتهایی در قالب یک مثال، داده های نسبی به شکل حرفه ای تر معرفی می شوند.

در این بخش انتهایی در قالب یک مثال، داده های نسبی به شکل حرفه ای تر معرفی می شوند.

گفت و گو ها