فصل دهم

مدت آموزش : ۵۵ دقیقه
حجم آموزش : ۴۸۰ مگابایت
مدرس :محمد یزدی

سطح پارامتریک و ورونوئی


در این بخش ابتدا با دستور sweep نحوه ساخت یک پوسته پارامتریک تشریح و سپس الگوی ورونوئی بر روی آن منتقل می شود.

در این بخش ابتدا با دستور sweep نحوه ساخت یک پوسته پارامتریک تشریح و سپس الگوی ورونوئی بر روی آن منتقل می شود.

مش ورونوئی


در این بخش می آموزید که چگونه با ابزارهای مش، ورونوئی را به صورت ارگانیک و نرم مدلسازی کنید.

در این بخش می آموزید که چگونه با ابزارهای مش، ورونوئی را به صورت ارگانیک و نرم مدلسازی کنید.

ورونوئی حجمی


در این بخش مفهوم ورونوئی سه بعدی تشریح شده است.

در این بخش مفهوم ورونوئی سه بعدی تشریح شده است.

گفت و گو ها