فصل ششم

مدت آموزش : ۱۸۲ دقیقه
حجم آموزش : ۱۷۰۰ مگابایت
مدرس :محمد یزدی

سازه های چرخشی


در این بخش ایجاد سازه های چرخشی به کمک ابزارهای چیدمان در صفحات عمود تشریح می گردد.

در این بخش ایجاد سازه های چرخشی به کمک ابزارهای چیدمان در صفحات عمود تشریح می گردد.

تبدیل مقاطع به یکدیگر


در این بخش نحوه ایجاد سازه های نواری و در واقع کار با منحنی های ایزو تشریح می گردد.

در این بخش نحوه ایجاد سازه های نواری و در واقع کار با منحنی های ایزو تشریح می گردد.

نقاط جابجا شونده


در این بخش نحوه کار بر روی نقاط و ایجاد سازه به همراه یک سری نکات دیتیلینگ آموزش داده می شود.

در این بخش نحوه کار بر روی نقاط و ایجاد سازه به همراه یک سری نکات دیتیلینگ آموزش داده می شود.

خرپا و فضاکار


در این بخش مدلسازی خرپاو سازه فضاکار به هماره ایجاد دیتیلینگ مقدماتی آموزش داده می شود.

در این بخش مدلسازی خرپاو سازه فضاکار به هماره ایجاد دیتیلینگ مقدماتی آموزش داده می شود.

مدلسازی یک پل خرپایی


در این بخش آموزش داده می شود که چگونه با کمک تقسیمات و سازه خرپایی که پل پارامتریک خرپایی مدل کنید.

در این بخش آموزش داده می شود که چگونه با کمک تقسیمات و سازه خرپایی که پل پارامتریک خرپایی مدل کنید.

عامل جذب و سازه


در این بخش با مروری بر روی فصل چهارم هندسه های سازه ای را با عوامل جذب ترکیب می کنید.

در این بخش با مروری بر روی فصل چهارم هندسه های سازه ای را با عوامل جذب ترکیب می کنید.

مدلسازی پل کابلی


در این بخش یک پروژه پل کابلی با کمک افزونه millipede مدلسازی و تحلیل می شود.

در این بخش یک پروژه پل کابلی با کمک افزونه millipede مدلسازی و تحلیل می شود.

بهینه سازی پل کابلی


در ادامه بخش قبل بهترین قوس و سازه با روش الگوریتم ژنتیک و galapagos تشریح می گردد.

در ادامه بخش قبل بهترین قوس و سازه با روش الگوریتم ژنتیک و galapagos تشریح می گردد.

گفت و گو ها