فصل چهارم

مدت آموزش : ۷۵ دقیقه
حجم آموزش : ۴۷۰ مگابایت
مدرس :محمد یزدی

منطق تفکیک و ایجاد شرط


در این بخش اصول تفکیک و ایجاد منطق در گرس هاپر تشریح می شود.

در این بخش اصول تفکیک و ایجاد منطق در گرس هاپر تشریح می شود.

تفکیک و شروط هندسی


در این بخش با روش های هندسی مفهوم تفکیک آموزش داده می شود.

در این بخش با روش های هندسی مفهوم تفکیک آموزش داده می شود.

تفکیک و بازه ها


در این بخش ترکیب چند شرط با یکدیگر و همچنین مفاهیم بازه در تفکیک پذیری هندسی توضیح داده شده است.

در این بخش ترکیب چند شرط با یکدیگر و همچنین مفاهیم بازه در تفکیک پذیری هندسی توضیح داده شده است.

کوتاه ترین فاصله و حذف


در این آموزش نحوه استفاده از کوتاه ترین فاصله با تعداد برای حذف هندسه تشریح می گردد

در این آموزش نحوه استفاده از کوتاه ترین فاصله با تعداد برای حذف هندسه تشریح می گردد

گفت و گو ها