فصل سوم

مدت آموزش : ۱۸۰ دقیقه
حجم آموزش : ۱۳۰۰ مگابایت
مدرس :محمد یزدی

نقطه جذب


در این بخش ساده ترین نوع ساخت حجم از نقطه تشریح می شود. در واقع نقطه عامل جذب بوده و سطح نبست به آن واکنش نشان می دهد.

در این بخش ساده ترین نوع ساخت حجم از نقطه تشریح می شود. در واقع نقطه عامل جذب بوده و سطح نبست به آن واکنش نشان می دهد.

برش حجم


در این بخش روند تولید قطعه های برش خورده از حجم تولید شده در بخش قبل تشریح می شود.

در این بخش روند تولید قطعه های برش خورده از حجم تولید شده در بخش قبل تشریح می شود.

منحنی جذب


در این بخش استفاده از منحنی برای تولید هندسه نیر تشریح می شود.

در این بخش استفاده از منحنی برای تولید هندسه نیر تشریح می شود.

 

برای استفاده از ابزار چند منحنی همزمان می توانید از ابزار چند منحنی (برای دانلود کلیک کنید) استفاده کنید. کافی است که فایل مورد نظر را آنزیپ کرده و فایل را داخل محیط گرس هاپر بیندازید تا نصب شود.

منحنی پارامتریک


در این بخش ادامه ی استفاده از منحنی جذب ، نحوه تولید منحنی روی سطح به صورت پارامتریک تشریح می شود.

در این بخش ادامه ی استفاده از منحنی جذب ، نحوه تولید منحنی روی سطح به صورت پارامتریک تشریح می شود.

ادامه برش ها


در این بخش روش تولید برش های مختلف تشریح شده است.

در این بخش روش تولید برش های مختلف تشریح شده است.

گراف و تصویر


در این بخش جایگاه استفاده از تصویر و گراف برای تولید هندسه تشریح شده است.

در این بخش جایگاه استفاده از تصویر و گراف برای تولید هندسه تشریح شده است.

صوت


در این بخش نحوه استفاده از صوت برای تولید هندسه تشریح شده است.

در این بخش نحوه استفاده از صوت برای تولید هندسه تشریح شده است.

ویدئو و ایجاد هندسه


در این بخش استفاده از ویدئو برای تولید هندسه توسط پلاگین firefly تشریح شده است.

در این بخش استفاده از ویدئو برای تولید هندسه توسط پلاگین firefly تشریح شده است.

گفت و گو ها