فصل هشتم

مدت آموزش : ۷۴ دقیقه
حجم آموزش : ۶۰۰ مگابایت
مدرس :محمد یزدی

ورونوئی و سطح Sweep


در این بخش منوی ریاضایات Lunchbox و مقدمات استفاده از فرم های ریاضی تشریح می گردد.

در این بخش منوی ریاضایات Lunchbox و مقدمات استفاده از فرم های ریاضی تشریح می گردد.

مثلث سیرپینسکی


در این بخش استفاده از ساختار مثلث سیرپینسکی برای طراحی نما تشریح می گردد

در این بخش استفاده از ساختار مثلث سیرپینسکی برای طراحی نما تشریح می گردد

موج سینوسی


در این بخش نحوه تولید هندسه سینوسی و عملا معادله نویسی در گرس هاپر آموزش داده می شود.

در این بخش نحوه تولید هندسه سینوسی و عملا معادله نویسی در گرس هاپر آموزش داده می شود.

الگوی دلخوه


در این بخش در ادامه ی مبحث سینوس، نحوه تکثیر هندسه با تکرار داده آموزش داده شده است.

در این بخش در ادامه ی مبحث سینوس، نحوه تکثیر هندسه با تکرار داده آموزش داده شده است.

مختصات قطبی


در این آموزش به معرفی سیستم مختصات قطبی پرداخته می شود.

در این آموزش به معرفی سیستم مختصات قطبی پرداخته می شود.

گفت و گو ها