Cap

دستور cap در راینو امکان بستن حفره های مسطح یک چند سطحی را فراهم می کند. با این دستور لبه های باز یک چند سطحی شناسایی شده و در صورتی که این لبه مسطح باشد با یک سطح ساده مسطح پوشش داده شده و نهایتا سطوح به هم متصل می شوند تا حجم بسته ایجاد شود.

نظرات