بارگذاری طولانی؟ بستن
در حال بارگذاری...

Orient On Surface

با استفاده از این دستور می توانید یک حجم طراحی شده را بر روی سطح دلخواه انتقال دهید. این حجم می تواند به صورت نرم و یا صلب منتقل شود. امکان تعریف مقیاس و چرخش برای مدول نیز وجود دارد.

نظرات