Orient On Surface

با استفاده از این دستور می توانید یک حجم طراحی شده را بر روی سطح دلخواه انتقال دهید. این حجم می تواند به صورت نرم و یا صلب منتقل شود. امکان تعریف مقیاس و چرخش برای مدول نیز وجود دارد.

نظرات