بارگذاری طولانی؟ بستن
در حال بارگذاری...

Spiral

با کمک دستور spiral در راینو می توانید یک منحنی اسپیرال را در سه حالت ترسیم کنید. حالت اول اسپیرال تخت است که کل منحنی در یک سطح قرار می گیرد. حالت دوم به صورت عمودی است که اسپیرال را می توانید در راستای z صفحه کار خود ترسیم کنید و حالت آخر ترسیم اسپیرال حول یک منحنی دلخواه است. اسیپرال دارای گزینه هایی مانند تعیین تعداد دور و یا گام (فاصله بین یک گردش کامل) ، معکوس کردن جهت اسپیرال و مشخص کردن شعاع ابتدا و انتهای آن است.

نظرات