بارگذاری طولانی؟ بستن
در حال بارگذاری...

Shell

دستور shell در راینو که در واقع یک دستور اصلاح حجمی است می تواند سطوحی که شما از یک چند سطحی بسته (حجم) انتخاب می کنید را حذف و با مشخص شدن ضخامت آن را به یک حجم بسته جدید با ضخامت ثابت تبدیل کنید.

نظرات