بارگذاری طولانی؟ بستن
در حال بارگذاری...

Revolve

دستور revolve در راینو برای تولید سطوحی که یک مقطع حول آکس دلخواه می چرخد استفاده می شود. می توانید با زدن record history بعد از اجرای دستور مقطع خود را تغییر دهید تا راحت تر به حجم دلخواه برسید. در این دستور امکان تعیین چرخش به صورت زاویه ای و یا چرخش کامل وجود دارد.

نظرات