بارگذاری طولانی؟ بستن
در حال بارگذاری...

Cap

دستور cap در راینو امکان بستن حفره های مسطح یک چند سطحی را فراهم می کند. با این دستور لبه های باز یک چند سطحی شناسایی شده و در صورتی که این لبه مسطح باشد با یک سطح ساده مسطح پوشش داده شده و نهایتا سطوح به هم متصل می شوند تا حجم بسته ایجاد شود.

نظرات