بارگذاری طولانی؟ بستن
در حال بارگذاری...

Bend

با این دستور یک یا چند هندسه مورد نظر را حول یک آکس خطی به شکل خمیده در می آورد. می توانید هندسه را به صورت صلب یا نرم خم کنید.

نظرات