فصل سوم- اجسام صلب

مدت آموزش : ۲۵ دقیقه
حجم آموزش : ۱۶۰ مگابایت
مدرس :محمد یزدی

مقدمات مدلسازی چرخدنده

در این آموزش نحوه مدلسازی چرخدنده به کمک کانگورو و نحوه صحیح چیدمان مکانیزم آموزش داده می شود

در این آموزش نحوه مدلسازی چرخدنده به کمک کانگورو و نحوه صحیح چیدمان مکانیزم آموزش داده می شود.

در این آموزش نحوه مدلسازی چرخدنده به کمک کانگورو و نحوه صحیح چیدمان مکانیزم آموزش داده می شود.

گفت و گو ها