فصل پنجم – ایجاد الگو

مدت آموزش : ۵۲ دقیقه
حجم آموزش : ۳۰۰ مگابایت
مدرس :محمد یزدی

بازشوهای منحنی

در این آموزش با کمک ساختار نیرو های موضعی و کانگورو الگوریتم بازشوهای قابل کنترل در گرس هاپر شبیه سازی می شود.

در این آموزش با کمک ساختار نیرو های موضعی و کانگورو الگوریتم بازشوهای قابل کنترل در گرس هاپر شبیه سازی می شود.

پوشش با دایره

در این آموزش نحوه پوشش یک سطح با دایره هایی که با یکدیگر برخورد می کنند آموزش داده می شود

گفت و گو ها