منوی File

دستور Export Quick Image

این دستور برای عکس گرفتن سریع از الگوریتم کار استفاده می شود.

Export high res image

این دستور برای گرفتن خروجی عکس با کیفیت از صفحه کار استفاده می شود.

Create user object

این دستور برای ایجاد ابزار شخصی استفاده می شود. در زیر این مراحل کامل توضیح داده شده است.

Preferences

در این بخش مهمترین قسمت های مربوط به منوی File > Preferences توضیح داده شده است.

۱
file

دسته بندی ها

نظرات