Fillet Box

ابزار Fillet Box گوشه های احجامی که به صورت box مدل شده اند را پخ می زند. این ابزار در منوی سطح (Surface) و زیر منوی ابزارها (Util) قرار می گیرد.

نظرات