ابزار Fillet Box گوشه های احجامی که به صورت box مدل شده اند را پخ می زند. این ابزار...

مجموعه منحنی به صورت بافت شبکه ای بر روی سطح ایجاد می کندایجاد منحنی های یکپارچه بر روی سطوح...