دیوار پارامتریک twister

ساخت یک دیوار پارامتریک با استفاده از گرس هاپر و به صورت چیدمان دستی در کارگاه APX+201.3 در بلغارستان

نظرات