بارگذاری طولانی؟ بستن
در حال بارگذاری...

Space Architecture

 کتاب معماری فضا فرصت مناسبی است تا به بالا و فراتر از خودمان نگاهی بیندازیم. معماری در فضا در حال ورود به دوران جدیدی است. حدود ۴۰ سال از پا گذاری اولین انسان بر روی ماه می گذرد و در دید عموم مردم هوا فضا هنوز آنچنان توسعه پیدا نکرده است این در حالی است که در حوزه های مختلفی جدیدی تکنولوژی هوافضا پیشرفت داشته است. 

نظرات