رم افزار K3dSurf برای شبیه سازی حجم های ریاضی استفاده می شود. با کمک این نرم افزار می توانید...