دید

مدت آموزش : ۶۰ دقیقه
حجم آموزش : ۲۶۰ مگابایت
مدرس :محمد یزدی

شیت بندی و پوسته حفره دار

در این آموزش با بررسی دید از نظر هندسی ، مفاهیم مرتبط با بهینه سازی دید آموزش داده می شود. بهینه سازی دید با توجه به موانع ، محاسبه درصد قابل دید ، محاسبه میزان دید و مصورسازی داده در این بخش آموزش داده می شود.

گفت و گو ها