قوس ها

در این بخش انواع قوس هایی که در معماری اسلامی موجود  است بررسی و به صورت پارامتریک بازسازی می شوند.

معرفی قوس دایروی


در این قسمت ساده ترین قوس ایرانی یعنی قوس دایروی معرفی می شود. سیستم ترسیم قوس دایروی و نسبت های آن در این بخش معرفی شده اند.

در این قسمت ساده ترین قوس ایرانی یعنی قوس دایروی معرفی می شود. سیستم ترسیم قوس دایروی و نسبت های آن در این بخش معرفی شده اند.

پارامتریک کردن قوس


در این قسمت روند صفر تا صد ترسیم یک قوس دایروی با تناسبات دلخواه به صورت پارامتریک مدلسازی می شود.

در این قسمت روند صفر تا صد ترسیم یک قوس دایروی با تناسبات دلخواه به صورت پارامتریک مدلسازی می شود.

قوس پاتوپا


در این آموزش نحوه پارامتریک کدرن قوس پاتوپا که به عنوان ساده ترین قوس ترسیمی است آموزش داده می شود

در این آموزش نحوه پارامتریک کدرن قوس پاتوپا که به عنوان ساده ترین قوس ترسیمی است آموزش داده می شود

قوس تخم مرغی


در این آموزش نحوه پارامتریک کردن قوس تخم مرغی در گرس هاپر آموزش داده می شود

در این آموزش نحوه پارامتریک کردن قوس تخم مرغی در گرس هاپر آموزش داده می شود

انواع قوس بیضوی


در این آموزش مدلسازی انواع قوس های بیضوی به صورت پارامتریک بازسازی می شوند

در این آموزش مدلسازی انواع قوس های بیضوی به صورت پارامتریک بازسازی می شوند

تکثیر پارامتریک قوس


در این قسمت با استفاده از بازه ها و تکثیر قوس ها می توان یک پوسته پارامتریک بر اساس قوس ایرانی تهیه کرد.

در این قسمت با استفاده از بازه ها و تکثیر قوس ها می توان یک پوسته پارامتریک بر اساس قوس ایرانی تهیه کرد.

اتصال متوالی چندین قوس


در این قسمت به صورت پیشرفته تر به مبحث گروه ها پرداخته شده و قوس ها به صورت متوالی به یکدیگر متصل می گردند. این بخش به صورت پیشرفته مطرح شده است.

در این قسمت به صورت پیشرفته تر به مبحث گروه ها پرداخته شده و قوس ها به صورت متوالی به یکدیگر متصل می گردند. این بخش به صورت پیشرفته مطرح شده است.

گفت و گو ها