Tween Curve

در این بخش نحوه ایجاد منحنی های میانگین بین دو منحنی با کمک ابزار tween curve تشریح شده است

۰
Spline

دسته بندی ها

نظرات