بارگذاری طولانی؟ بستن
در حال بارگذاری...

Pipe Variable

دستور pipe variable برای تولید لوله با شعاع متغییر استفاده می شود. با مشخص کردن منحنی ، محل شعاع ها و مقادیر آن و  نحوه بسته شدن ، لوله مورد نظر را تولید کنید.

نظرات