بارگذاری طولانی؟ بستن
در حال بارگذاری...

Bend Deform

با کمک این ابزار می توانید روی یک سطح نربز بر اساس موقعیت یک سری نقطه نیرو وارد کنید. توجه کنید که تعداد نقاط و تعداد نیروهای اعمال شده باید مساوی بوده و برای ترکیب گروه های مختلف نقطه و بردار خروجی ها را flatten کنید.

۰
Morph

دسته بندی ها

نظرات