در این آموزش با یک مثال ساده تحوه استفاده از دستور ورونوئی برای تولید سلول های ورونوئی و ساختار آن تشریح شده است.

در این آموزش نحوه استفاده از دستور Box Morph برای انتقال یک مدول دلخواه بر روی یک سطح نربز دلخواه آموزش داده می شود.

در این آموزش کوتاه نحوه استفاده از ابزار facet dome گرس هاپر آموزش داده شده است و نکاتی که ایجاد ساختار ورونوئی بر روی یک سطح گنبدی را تسهیل می کند توضیح داده شده است.

در این آموزش نحوه مقیاس کردن یک سری مربع در راستای قطر آن ها آموزش داده می شود.

در این آموزش نحوه کار با ابزار graph mapper و اینکه چگونه می توانید از آن برای تغییر شکل موقعیت هندسه استفاده کنید آموزش داده می شود.

در این ویدئو آموزشی نحوه مدلسازی یک پوسته پارامتریک با کمک تقسیم و جابجایی نقاط یک سری منحنی آموزش داده می شود.

در این آموزش شما با یک مثال ساده با نحوه ایجاد برش های متوالی با کمک contour در گرس هاپر آشنا می شوید

در این اموزش نحوه استفاده از معادلات سینوس برای تولید منحنی آموزش داده می شود. به کمک این دستور می توانید مقدار سینوس هر عدد را محاسبه کنید و با ترکیب آن با نقطه منحنی مورد نظر را تولید کنید.

در این آموزش نحوه کار با Brep/Plane که در بخش Intersect و منوی Mathematical قرار دارد توضیح داده می شود. این دستور به شما...

در این آموزش نحوه کار کردن با دستور Patch در گرس هاپر آموزش داده می شود. با کمک Patch می توانید از مجموعه منحنی و نقطه به صورت ترکیبی یک سطح نربز عبور دهید.

در این آموزش نحوه کار با دستور Curve on Surface آموزش داده می شود. این دستور برای ترسیم منحنی بر روی سطوح نربز بر اساس مختصات نسبی UV تعریف می شود

در این آموزش نحوه استفاده از Construct Domain2 برای استخراج بخشی از یک سطح نربز آموزش داده می شود.

با کمک دستور metaball(t) costum می توانید با تعریف کردن نقاط شارژ و شعاع هر یک خطوط برش متابال را در صفحات دلخواه بدست آورید. این ابزار در بخش Mesh و قسمت Triangulation قرار دارد.

معرفی دستور Orient direction با یک مثال ساده، با کمک این دستور می توانید همزمان سه عمل جابجایی ، مقیاس و یا چرخاندن را بر روی هندسه خود اعمال کنید

دستور pipe variable برای تولید لوله با شعاع متغییر استفاده می شود. با مشخص کردن منحنی ، محل شعاع ها و مقادیر آن و نحوه بسته شدن ، لوله مورد نظر را تولید کنید.

در این بخش دستور bezier span به صورت کامل آموزش داده می شود. منحنی Bezier Span یکی از چهار منحنی پرکاربرد در مدلسازی با راینو و گرس هاپر است.

با کمک این دستور می توانید داده ها یا هندسه های خود را با یک الگو حذف کنید. دستور cull pattern الگوهای حذف را بر اساس دستور true -false و یا 0 و 1 تحلیل می کند.

دستور Curve Array از منوی Transform و زیر منوی Array امکان تکثیر هندسه حول یک منحنی را می دهد. با کمک این دستور می توانید هندسه تکثیر شونده و تعداد آن را به راحتی کنترل کنید.

با کمک این ابزار می توان یک یا چند حجم را نسبت به یک قوس تغییر شکل داد

با کمک این ابزار می توانید یک سری عدد را به دامنه های متوالی تبدیل کنید. در ویدئو بالا کاربرد این ابزار در چند مثال کوتاه توضیح داده شده است.

با کمک این ابزار می توانید روی یک سطح نربز بر اساس موقعیت یک سری نقطه نیرو وارد کنید. توجه کنید که تعداد نقاط و تعداد نیروهای اعمال شده باید مساوی بوده

با کمک این ابزار می توانید قطعه از از سطح را استخراج کنید و یا سطح را به قطعات دلخواه تقسیم کنید

با کمک این ابزار می توانید از طریق مرتب کردن اعداد ورودی Keys به عنوان مجموعه مادر، مجموعه های بعدی را (Values A,Values B,...) نیز به همان شکل مرتب کنید

با کمک این ابزار می توانید شماره ردیف یا عضوی را در یک مجموعه استخراج کنید و تعداد دفعات تکرار آن را محاسبه کنید

می توانید بر اساس یک متغییر مشخص متن خود را به قطعات فرعی تقسیم کنید. برای مثال متن 12:45:34 را می توان با متغییر ":" به سه ردیف 12 ، 45 و 34 تجزیه کرد.

از این ابزار برای استخراج داده نقطه ای از تصویر استفاده می شود

برای تعریف یک ظاهر متنی یا دلخواه برای مجموعه ای از داده ها استفاده می شود. می توانید برای هر داده ای که به عنوان خروجی تعریف می کنید یک معادل مشخص کنید