Shape

در این کتاب به مبحث Shape Grammar و یا گرامر شکل پرداخته می شود. گرامر شکل یکی از شاخه های معماری رایانشی است که در آن اشکال با کمک الگوریتم ها تولید می شوند و در واقع گرامر شکل زبان تولید اشکال دو بعدی و سه بعدی است.

نظرات