Mathematics of Space

کتاب Mathematics of Space در واقع به مبحث طراحی پارامتریک با تمرکز بر ریاضیات و جایگاه آن در در طراحی فرم می پردازد. همچنین کاربرد عملی ریاضیات در معماری نیز از مباحث این کتاب می باشد.

نظرات