این کتاب سعی دارد با معرفی پروسه های طراحی دیجیتال میان معماران، مهندسین و سازندگان ارتباط برقرار کند و مدلی ساختاری در این زمینه ارائه دهد. امروزه نقش طراح به عنوان خالق یک اثر با روندهای نیمه خودکار الگوریتمیک جایگزین شده است

این کتاب که از پنج بخش تشکیل شده است، دیدگاه های متفاوتی را در زمینه ارتباط میان معماری، طبیعت، تکنولوژی و فرهنگ مطرح می کند و در این مسیر نمونه موردی های متنوعی را با جزییات کامل برای درک بهتر این موضوع ارائه می دهد

این کتاب با معرفی ورکشاپ XXL که توسط Michela Turrin، Pirouz Nourian و Yannis Chatzikonstantinou برگزار شده است سعی دارد مطالب و منابع مفیدی در زمینه طراحی پارامتریک

در این کتاب Dimitrie A. Stefanescu پروسه طراحی پارامتریک را با بیان مثال و نمونه موردی توضیح می دهد.

Nathan Luke و Mark Sheldon در این کتاب به بررسی مبحث مدلسازی پارامتریک و آنالیزهای تکاملی می پردازند.

این کتاب به موضوع تکنولوژی های دیجیتال در آموزش و حرفه معماری و شهرسازی می پردازد.

این کتاب با بررسی تاریخچه، پیشرفت ها، مزایا و معایب به معرفی مکتب پارامتریسیسم می پردازد.

با بررسی چند پروژه به عنوان نمونه موردی، این کتاب نگاهی اجمالی بر چگونگی به کارگیری پروسه های پارامتریک و مولد در پروژه های طراحی مانند استادیوم ها و فضاهای نمایشگاهی خواهد داشت