با استفاده از این دستور می توانید یک حجم طراحی شده را بر روی سطح دلخواه انتقال دهید. این...

Cap

با این دستور لبه های باز یک چند سطحی شناسایی شده و در صورتی که این لبه مسطح باشد...

این دستور با کشیدن منحنی ها در یک جهت و بسته حفره های بوجود آمده عمل می کند(منحنی داخل...

دستورrevolve در راینو برای تولید سطوحی که یک مقطع حول آکس دلخواه می چرخد استفاده می شود می توانید...

دستورshellدر راینو می تواند سطوحی که شما از یک چند سطحی بسته (حجم) انتخاب می کنید را حذف و...

با کمک دستورspiralدر راینو می توانید یک منحنی اسپیرال را در سه حالت ترسیم کنیداسیپرال دارای گزینه هایی مانند...

با این دستور یک یا چند هندسه مورد نظر را حول یک آکس خطی به شکل خمیده در می...

با کمک دستور Network Surface می توانید با مجموعه از شبکه منحنی که به صورت اصولی در دو راستای...