Bezier Span

در این بخش دستور bezier span  به صورت کامل آموزش داده می شود. منحنی Bezier Span یکی از چهار منحنی پرکاربرد در مدلسازی با راینو و گرس هاپر است. منحنی های پر کاربرد عبارتند از ۱- منحنی نربز ۲- منحنی interpolate که  به صورت منحنی نربز عبور کننده از چند نقطه تعریف می شود ۳ – چندخطی یا polyline و ۴- منحنی bezier span که با نقاط و مماس های ابتدا و انتها تعریف می شود

۰
Spline

دسته بندی ها

نظرات