Bend Deform

با کمک این ابزار می توانید روی یک سطح نربز بر اساس موقعیت یک سری نقطه نیرو وارد کنید. توجه کنید که تعداد نقاط و تعداد نیروهای اعمال شده باید مساوی بوده و برای ترکیب گروه های مختلف نقطه و بردار خروجی ها را flatten کنید.

۰
Morph

دسته بندی ها

نظرات